مراکز درمانی

راهنما

لطفاً قبل از انتخاب هر مرکز، وضعیت آن را به لحاظ امکان صدور معرفی نامه آنلاین بررسی نمائید و در زمان مراجعه به مراکز آنلاین، کارت ملی به همراه داشته باشید.

به منظور بهره مندی از خدمات هر مرکز، قسمت توضیحات آن را به دقت مطالعه فرمائید.

شماره تماس راهنمای صدور معرفی نامه (صرفاً ساعات اداری) 74528 - 021 داخلی 516 الی 513

شماره تماس کارشناسان حوزه معرفی نامه آنلاین و مراکز طرف قرارداد (صرفاً ساعات اداری) 74528 - 021 داخلی 540 الی 537

جستجو
مکان مرکز انتخاب شده